چالش‌های اخلاقی همسران خانواده‌های مذهبی طبقه متوسط شهری در روابط متقابل فامیلی و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها از دیدگاه اسلام


  • 19 ارد, 1396
  • 0 دیدگاه
فارسی
نویسنده: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/9/5
چکیده فارسی: 

یکی از عرصه‌های مهم زندگی بشری که بنیان و اساس جامعه به آن وابسته است نظام خانواده است. از جمله زمینه‌های مهم اختلافات زناشویی و طلاق در خانواده‌های مذهبی، روابط همسران با فامیل است. در این روابط چالش‌های اخلاقی‌ای پدید می‌آید که موجب بروز اختلال در زندگی زناشویی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های اخلاقی همسران خانواده‌های مذهبی طبقه متوسط شهری در روابط متقابل فامیلی و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها از دیدگاه اسلام پرداخته است و به لحاظ روشی از روش پژوهش کیفی، روش تفسیری و تحلیل محتوایی و روش موازنه متفکرانه استفاده کرده است. بر اساس نتایج به دست آمده چالش‌های اخلاقی موجود در روابط همسران با فامیل به لحاظ موضوعات مختلف 27 مورد است که در سه عنوان کلی دسته‌بندی شده‌اند: به لحاظ اصل تعامل، به لحاظ حمایت‌های معنوی و به لحاظ حمایت‌های مادی. با توجه به بررسی ریشه‌های بروز این چالش‌ها عوامل متعددی می‌تواند موجب بروز این چالش‌ها گردد که در 21 عنوان کلی دسته‌بندی شده‌اند. راه‌های برون‌رفت از چالش‌ها به لحاظ روان‌شناختی مدیریت تعارض اخلاقی توسط فاعل اخلاقی است که سه مرحله دارد: شناخت منشأ و ریشه تعارض اخلاقی، راه‌های پیشگیری از تعارض اخلاقی و راه‌حل‌های رفع تعارض اخلاقی. وظیفه اخلاقی فرد مسلمان در موقعیت چالش‌ها نیز مدیریت چالش اخلاقی است که سه مرحله دارد: اجتناب از چالش، پیشگیری از چالش و تلاش برای حل و رفع چالش. پژوهش در این موضوع به صورت گروهی و پروژه‌ای کلان و ایجاد دوره‌های آموزشی برای همسران در ارتباط با شناسایی، پیشگیری و حل چالش‌های اخلاقی روابط فامیلی پیشنهاد شده است.  

چکیده انگلیسی: 

One of the key areas of human life on which the basis of society depends is the system of family. The couples’ interaction with their relatives is among the important grounds for the marital disagreements and divorce in religious families. In this interaction, some ethical challenges which lead to disorders in their marriages arise. This study examines the ethical challenges of the couples in urban religious middle class families in the interaction with their close relatives and the effective solutions to resolve them from the Islamic point of view. The qualitative research method, the method for the analysis and interpretation of content and thoughtful balancing method were used in the preparation of this thesis. According to the results, in terms of the different subjects, there are 27 ethical challenges in couples’ interaction with their relatives. These challenges have been grouped under three broad headings: the interaction, the spiritual supports, and the material supports. The study of the grounds for these challenges shows that several factors may cause these challenges which are grouped under 21 broad titles. The solutions which can help to overcome these challenges psychologically are the ethical conflict management of the moral agent, which has three steps: the understanding the origins of moral conflicts, how to prevent moral conflicts, how to resolve moral conflicts. The moral duty of any Muslim confronted with challenges is the management of these ethical challenges, which has three steps: avoidance of challenges, prevention of challenges, attempt to resolve challenges. In the end, some suggestions have been offered to the study of this subject in a group and in a macro-project, running training courses for couples in order to recognize, prevent, and resolve the ethical challenges in the relatives’ interactions.