نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه تصور از خدا با کارکرد خانواده


  • 19 ارد, 1396
  • 0 دیدگاه
فارسی
نویسنده: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1395/12/10
چکیده فارسی: 

کارکرد خانواده  جنبه مهم محیط خانواده است که سلامت جسمانی، اجتماعی و هیجانی اعضاء آن را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای تاب­آوری در رابطه تصور از خدا و کارکرد خانواده است. بدین منظور 386 معلم از معلمان استان خراسان جنوبی با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای مرحله­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه تصور از خدا (لارنس، 1997)، مقیاس تاب­آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و مقیاس کارکرد خانواده مک­مستر(1983) استفاده شد نتایج تحلیل­های آماری نشان داد که بین همه خرده مقیاس­های تصور از خدا با تاب­آوری رابطه معناداری مثبت و با کارکرد ناسالم خانواده رابطه معنادارمنفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد کارکرد خانواده توسط تصور از خدا قابل پیش­بینی است و 19.3درصد از کارکرد خانواده را تبیین می­کند. دراین میان طبق نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام سه خرده مقیاس تصورحضور،محبت و خیرخواهی عمده این واریانس را تبیین می­کند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش طبق روش بارون و کنی(1986) نیز نشان داد که تاب­آوری رابطه هریک از سه خرده مقیاس حضور،محبت و خیرخواهی با کارکرد خانواده را واسطه­گری جزئی می­کند.

چکیده انگلیسی: 

Family functioning is an important aspect of family environment that impacts the physical, social and emotional health of its members. The aim of this study was to investigate the mediating role of resiliency in the relationship between the image of God and family function. For this purpose, 386 teachers in Southern Khorasan were selected using multi-stage sampling method. For data collection Image of God Questionnaire (Lawrence, 1997) Resilience Scale (Conner & Davidson, 2003) and McMaster family functioning scale (1983) were used for statistical analysis. The results showed that there is a significantly positive relationship between all subscales of image of God with resiliency and a negative relationship with unhealthy family functioning (P>0.01). Multiple regression analysis showed that family functioning is predictable by the image of God and accounted for 19.3 percent of family functions. Meanwhile, according to the results of stepwise regression, three subscales of presence, kindness and benevolence explain this variance. The results of the main research hypothesis, examined according to Baron and Kenny (1986) also showed that resilience partially mediates the relationship between each of the three subscales of presence, kindness and benevolence and family functioning.