نقش مبانی انسان شناختی اسلامی در مشاوره


  • 19 ارد, 1396
  • 0 دیدگاه
تعریف نشده
نویسنده: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1393/10/29
کلید واژه ها: 
چکیده فارسی: 

     از مهم ترین مبادی نظریِ هر یک از شاخه های علوم انسانی، مبانی انسان شناختی آنست. در دانش هایی نظیر روانشناسی و مشاوره نیز نوع نگرش به انسان و ویژگی های او، تعیین کنندۀ بسیاری از قواعد و ضوابط آن هاست. تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، در پی یافتن نقش مبانی انسان شناختی با نگرش اسلامی در اصول، فنون و روش های مشاوره بوده است. بر این اساس، از میان مبانی متعدد انسان شناختی اسلامی، پنج مبنا به دلیل کاربرد و اثر زیاد آن ها در فرآیند مشاوره، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. این مبانی عبارتند از مبنای برخورداری انسان از فطرت الهی، کرامت و ارزشمندی انسان، اختیار و انتخابگری انسان، هدفمندی آفرینش انسان و چند ساحتی بودن وجود انسان. بررسی تأثیر این مبانی در مشاوره، نشان داد که لحاظ هریک از آن ها نقش روشن و ملموسی در چگونگی مشاوره خواهد داشت. پس از بررسی و استخراج این دلالت ها معلوم شد که برخی از این دلالت ها بیانگر اصول کلی در مشاوره بوده و برخی دیگر حاوی نکات و ملاحظات جزئی در روند مشاوره می باشند.

چکیده انگلیسی: 

One of the most important theoretical bases in any branches of humanities is the anthropological foundations. In the social sciences, such as psychology and consultation, the Kind of attitude towards human and his  also characteristics also determines many of the rules and regulations. The present study, conducted in a descriptive and analytical method, is seeking to find the role of anthropological foundations with an Islamic attitude in tenets, techniques and methods of consultation. Accordingly, from among the numerous Islamic foundation of anthropology, five bases were selected and studied due to their frequent application and effect in the process of consultation. They are as follows: human's divine nature, human's dignity and value, human's free will and choice, purposefulness of human's creation, and multiple spheres of human's existence.

Investigating the effect of these bases on consultation shows that considering any of them has a vivid and concrete role in consultation. After investigation and extracting those denotations, it became clear that some of them show the general principles in consultation and some others contain minute and secondary points and considerations in the process of consultation.