رابطه بازی‌های رایانه‌ای با سبک زندگی نوجوانان 14 تا 18 سال شهر قم


  • 25 اسف, 1395
  • 0 دیدگاه
فارسی
نویسنده: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/10/2
چکیده فارسی: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای و سبک زندگی اسلامی نوجوانان است. بازی‌های رایانه‌ای، به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین ابزار تفریحی مردم، به‌ویژه گروه کودک و نوجوان، تعداد زیادی از نوجوانان را ساعت‌ها فارغ از دنیای واقعی، مجذوب خود می‌کند که با در نظر گرفتن قدرت تأثیرگذاری این رسانه نوین و ماهیت تعاملی آن و نیز پیامدهای مثبت و منفی ‌آن، ‌قابل‌توجه خواهد بود. از طرفی «سبک زندگی» با تمام زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط و منشأ اثر است و از طرف دیگر رابطه بین سبک زندگی اسلامی نوجوانان با بازی‌های رایانه‌ای کمتر موردبررسی قرارگرفته است لذا پژوهشگر بر آن شد که با استفاده از آزمون سبک زندگی اسلامی به تبیین این رابطه بپردازد.

روش تحقیق این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی است. این پژوهش روی 662 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر قم اجراشده است. برای انجام این پژوهش از پرسش‌نامه «سبک زندگی اسلامی (I.L.S.T-75) کاویانی» استفاده‌شده است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد بین انجام بازی‌های رایانه‌ای و سبک زندگی نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این، بین آن‌ها برحسب جنس بازیکنان و نوع بازی‌های رایانه‌ای نیز، رابطه معناداری وجود دارد؛ اما برحسب مدت‌زمان انجام بازی‌ها این رابطه وجود ندارد و برحسب جنس، فقط بین دختران رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه معنادار برحسب نوع و جنس، بین بازی‌هایی که رابطه مستقیمی با سبک زندگی دارند با بازی‌های غیر مرتبط با سبک زندگی مشاهده‌شده است؛ لذا شایسته است به آموزش سواد رسانه- که بخشی از آن، آموزش‌های لازم به نوجوانان (مخصوصاً دختران) و والدین آن‌ها در مورد تأثیرات مثبت و منفی انواع بازی‌های رایانه‌ای است- توجه ویژه شود و به تدوین کتاب‌های آموزشی در این زمینه و ساخت بازی‌هایی بر اساس سبک زندگی اسلامی مبادرت شود. مشاوران و درمانگران نیز به رژیم مصرف رسانه‌ای مراجعین توجه کنند.

چکیده انگلیسی: 

This study examines the relationship between computer games and the Islamic lifestyle of teenagers. Computer games as one of the most popular recreational tools for people, especially for children, attract most of teenagers many hours free from the real world. Considering the influence of this modern media, its nature of interaction and its positive and negative consequence will be remarkable. On the one hand, ‘lifestyle’ is related to all aspects of people's lives, and it is so effective. On the other hand, the relationship between the Islamic lifestyle of teenagers and computer games has been less studied, so I sought to explain this relationship by the Islamic Lifestyle Test (ILST).

The research method of this study is descriptive and correlational. This research has been performed on 662 students in secondary schools in Qom. For this purpose, Kaviani’s Islamic Lifestyle Test (ILST-75) questionnaire has been used. The central indices, diffusion index, report of frequency, independent t-test for comparison between groups, the Levene’s test for homogeneity of variances, one-way analysis of variance, and the Scheffe’s multiple comparisons have been used in the data analysis process.

The findings show that there a significant relationship between playing computer games and the lifestyle of teenagers. Moreover, there is a significant relationship between them according to the sexuality of game players, and the genre of video games, but there is not any significant relationship between them according to the duration of the games; According to gender, there is a significant relationship among only the girls, and, in terms of gender, this significant relationship between the games directly related to lifestyle and the games unrelated to lifestyle has been observed. Thus, the media literacy education which includes the necessary educations for teenagers (especially girls) and their parents about the positive and negative effects of computer games should be paid special attention to. Composing educational books in the field of game literacy as well as producing Islamic lifestyle games are necessary. The counselors and therapists also should pay attention to their clients’ the regime of media consumption.