جایگاه سرگرمی در سبک زندگی از منظر اخلاق اسلامی


  • 19 ارد, 1396
  • 0 دیدگاه
فارسی
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/10/6
چکیده فارسی: 

سرگرمی در اوقات فراغت با اهدافی چون استراحت، رفع خستگی، تفریح، ایجاد تنوع و تفنن، گسترش استعدادهای شخصی، شکوفایی فردی و اجتماعی انجام می‌شود. سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی دارای اهمیت و همراه با چالش‌های فراوان است؛ از مهم‌ترین این چالش‌ها ترسیم جایگاه سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی است. این پژوهش با در نظر گرفتن تعالیم اسلامی و با هدف حل این چالش نگارش یافته است؛ به عبارت دیگر دغدغه اصلی در این پژوهش، پاسخ دادن به این سؤال است که جایگاه سرگرمی در سبک زندگی از دیدگاه اخلاق اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال به این نتیجه رسیدیم که سرگرمی‌های مطلوب مؤلفه‌ای اساسی در سبک زندگی اسلامی و از جمله حقوق و نیازهای فطری انسان محسوب می‌شوند؛ همچنین به این نتیجه رسیدیم که مباحث اخلاقی و اسلامی پیرامون موضوع سرگرمی، در چند موضوع بنیادین شکل گرفته است؛ مانند مفهوم سرگرمی و رابطه آن با اوقات فراغت، نیاز انسان به سرگرمی، ویژگی‌های سرگرمی اخلاقی، چالش‌های اخلاقی در عرصه سرگرمی.

روش تحقیق این پژوهش از حیث گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و از حیث تجزیه و تحلیل اطلاعات روش توصیفی تحلیلی و بر پایه روش معمول در علم اخلاق کاربردی یعنی موازنه متفکرانه است؛ همچنین این تحقیق از حیث اهداف آن، یک تحقیق کاربردیمحسوب می‌شود.

 

چکیده انگلیسی: 

Entertainment in free time is performed with the objectives of rest, refreshment, recreation, adding variety and hobbies, developing personal abilities, and personal and social prosperity. Entertainment in the life style of the modern man is of importance, but it is with challenges. Among the most important challenges is outlining the status of entertainment in the life style of the modern man.  Taking the Islamic teachings in consideration, this study has been done to solve this challenge. In the other word, the main concern of this study is an answer to where the status of entertainment in the life style from the standpoint of the Islamic morality. In response to this question we came to the conclusion that a desirable entertainment is one of the basic components in the Islamic life style, and it is considered as one of the human innate needs and rights; in addition, we came to the conclusion that the Islamic and ethical issues on the entertainment have formed in several fundamental issues, such as the concept of entertainment and its relation with free time, human need to entertainment,  the features of the moral entertainment, ethical challenges in the field of entertainment.

The research method of this study in terms of data collection is a library research, in terms of the data analysis, it is descriptive and analytical, and it is based on the common method in the applied ethics, i.e. reflective equilibrium. Furthermore, this study is considered an applied research.