بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی طلاب


  • 19 ارد, 1396
  • 0 دیدگاه
فارسی
نویسنده: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/12/22
چکیده فارسی: 

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج رگه شخصیتی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی بود. به این منظور پرسشنامه NEO-FFI و پرسشنامه بار – آن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در مورد 450 طلبه پسر سطح یک (پایه‌های دوم تا ششم) مدارس علمیه شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 اجرا شد. برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی معدل سه ترم آخر تحصیلی طلاب مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از نوع میانگین، انحراف معیار، فراوانی، ضریب همبستگی، آزمونتی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که پیشرفت تحصیلی با رگه‌های برون‌گرایی و توافق پذیری رابطه معنادار ندارد، اما با رگه‌های گشودگی‌به‌تجربه و وجدان گرایی همبستگی مثبت و با رگه روان آزرده خویی همبستگی منفی دارد. رگه گشودگی‌به‌تجربه (133/0)، رگه وجدان‌گرایی (910/0) همبستگی مثبت و رگه روان آزرده خویی با پیشرفت تحصیلی (865/0-) همبستگی معنادار و معکوس در سطح معناداری کمتر از 01/0 داشت. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی محاسبه شده، بین همه مؤلفه‌های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار می‌باشد. نمره کل هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی (845/0) همبستگی معنادار در سطح معناداری کمتر از 01/0 دارد.

چکیده انگلیسی: 

The aim of this study was to investigate the relationship between the five personality traits and emotional intelligence and academic achievement. The study was conducted through The NEO-FFI questionnaire and Bar-on questionnaire using cluster sampling of 450 male students of seminaries at level 1(the second to sixth grade) in Tehran in the academic year 2014-2015. To measure the academic achievement of students, their averages in the final three semesters were evaluated. Data was analyzed by using descriptive and inferential statistics of average, standard deviation, frequency, correlation coefficient, t-test and multiple regression. The results showed that there is not a significant relationship between the academic achievement and the traits of extraversion and agreeableness, but there is a positive correlation between the academic achievement and the traits of the openness to experience and conscientiousness and a negative correlation between the academic achievement and the traits of neuroticism. The trait of openness to experience (0.133) and the trait of conscientiousness (0.910) had a positive correlation with the academic achievement, and the trait of neuroticism (-0.865) had a significant reverse correlation at a significance level of less than 0.01 with the academic achievement. Further, the results showed that the correlation coefficient calculated between all the components of emotional intelligence and the academic achievement is significant and positive. The total score of emotional intelligence and academic achievement (0.845) is a significant correlation at a significance level of less than 0.01.