فرم تقاضای برگزاری جلسه دفاع از پايان‌نامه


فرم تقاضای جلسه دفاع

دانش‌پژوهان گرامی می‌بایست پس از تدوین پایان نامه‌ی خود، فرم مذکور را پرینت گرفته و بعد از تأیید اساتید راهنما و مشاور و تایید مدیر گروه خود برای برگزاری جلسه دفاع از پایا‌نامه به معاونت آموزش تحویل دهند.

برای دریافت فایل فرم تقاضای برگزاری جلسه دفاع از پايان‌نامه کلیک کنید