فرایند مشاوره در مواجهه با مراجع گناهکار از دیدگاه منابع اسلامی


شماره پایان نامه: 966
نویسنده: زکريا خيري
استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر حسين خاني
استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر اخوي
رشته تحصیلی: مشاوره وراهنمايي
دانشکده: تربيت
تاریخ دفاع: 1393/08/29
 
عنوان پایان‌نامه: فرایند مشاوره در مواجهه با مراجع گناهکار از دیدگاه منابع اسلامی

چکیده فارسی:

پژوهش حاضر در صدد است با هدف تبیین فرایند مشاوره در مراجعین گناهکار، به بررسی دیدگاه اسلام در مواجهه با این مراجعین بپردازد. اسلام گناه را عامل مشکلات انسان معرفی کرده و توبه و اصلاح را نیز به عنوان راه‌حل آن ارایه می‌دهد. لیکن تفاوت در نوع، شدت و ضعف کراهت، قاصر یا مقصر بودن گناهکار و عوامل ایجادی هر گناه، منجر به تفاوت آثار در هریک از گناهکاران و در نهایت باعث اخلال در تشخیص صحیح مشکل و  میزان آن می‌شود. مواجهه با این مسأله در کنار منع شرع مقدس در پذیرش گناهکار و حرمت اعتراف به گناه که در تضاد آشکار با اصول مشاوره مانند پذیرش بی‌قید و شرط، انعکاس احساس و محتوا و توجه مثبت نامشروط است، موجب تحیر مشاورین و درمانگران مذهبی در مواجهه با مشکلات مرتبط با گناه می‌شود. این پژوهش در چهار فصل، با انطباق منابع دینی مشاوره با حوزة روان‌شناسی و مشاوره، نسبت به بحث کلی گناه و گناهکار وارد شده وضمن شناسایی اقسام کلی مشکلاتی که بواسطة ارتکاب گناه در مراجع ایجاد می‌شود، نسبت به رفع شبهات موجود می‌پردازد. همچنین با تبیین فرایند مشاوره به روش توصیفی- تحلیلی، در چهار مرحلة پذیرش، بررسی، تشخیص و درمان، ضمن ارایة فرایند مشاوره به صورت مرحله‌ای، به تدوین اصول و شیوه‌های مورد نیاز در هریک از مراحل در فرایند مشاوره می‌پردازد

کلید واژه‌ها: فرایند، مواجهه، مشاوره، مراجع گناهکار

 

چکیده انگلیسی:

This thesis, with the aim of explaining the process of the consultation with the sinful clients, studies the Islamic view in the confrontation with these clients. Islam considers sin as the main factor of human problems and offers repentance and modification as a solution to it. However, the differences in the kind, strength and weakness of ugliness, being incapable or guilty of sinners, and the causes of every sin, result in the differences in the effects on the every sinner and finally lead to disruption in the proper diagnosis of the problem and its amount. The confrontation with this problem along with the religious prohibition on accepting sinners, and the sanctity of confession of sin which is in contrast to the principles of consultation, including the unconditional admission, the reflection of the feeling and content, and the unconditional positive regard, make the counselors and religious therapists puzzled in the confrontation with the problems associated with sin. Reconciling the religious sources of consultation with the field of psychology and consultation, in four chapters, this study enters into the general discussions on sin and sinner, and with identifying the general types of the problems resulting from a sin for the clients, it deals with removing the existing doubts. Explaining the process of consultation through descriptive-analytical method, in the four steps, including admission, examination, diagnosis, and treatment, and offering the step by step process of consultation, the thesis studies the required principles and methods in the every step of the process of the consultation.

 Keywords: process, confrontation, consultation, sinful client