جلب محبت مردم


جلب محبت مردم نصف عقل است.

در غير دايره واجب و حرام بايد با كمك عقل طوري برخورد وزندگي كرد كه محبتشان جلب شود و آرزو كنند باز هم با شما برخورد  داشته باشند. اين خيلي خوب است واثرهاي دنيايي و آخرتي بسيار دارد.در خانواده هم بايد طبق دستورات اسلام عمل كرد با زن وبچه. با بچه بايدبارفاقت برخورد كرد و با دعوا و فحش و زدن تاثير حرف از بين مي رود و كلاً عقل درغير واجب و حرام كاربرد دارد در داخل دايره آن چون آنجا عقل كاري نيست و خداوند مي دانسته وآنجا حكم صادر كرده است.

حضرت آيت الله خوشوقت(ره)