شماره تلفن‌های داخلی

         مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

 

 

اطلاعات

دبیرخانه مرکزی

معاونت آموزش

مسئول دفتر آموزش

امور آموزشی

سنجش و پذیرش

معاونت فرهنگی دانشجویی

امور فرهنگی تربیتی

معاونت اداری و مالی

امور مالی و حسابداری

خدمات و تدارکات

مسئول دفتر دانشکده اخلاق

مسئول دفتر دانشکده تربیت

مسئول دفتر دانشکده روان‌شناسی

مدیر گروه زبان انگلیسی

مسئول کتابخانه تخصصی

مسئول امور رایانه و فناوری

مسئول سایت

مسئول روابط عمومی

ارسال فاکس

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

101

111

130

131

133

135

140

141

120

124

125

161

171

181

115

119

116

141

111

02532922239

 

 

 

 

فارسی